Algemene voorwaarden

 

1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing de welke hieronder zijn vermeld.

2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. Dit geldt eveneens voor het aantal geleverde en goederen, deze zullen aangerekend worden volgens de effectief gepresteerde uren en effectief geleverde materialen.

3. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting vestrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

4. Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na factuurdatum en alleszins voor het gebruik of voortverkoop van de goederen.

5. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. Tevens dient duidelijk de reden van protest vermeld te worden.

6. Alle facturen zijn kontant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.

7. Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, ten belope van 8,2 % jaar op het factuurbedrag. tevens is er als schadebeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 50 euro.

8. In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15 % van de waarde van de bestelling, met hetzelfde minimum van 50 euro en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere schadevergoeding te eisen.

9. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven ze eigendom van de verkoper. Het risico gaat echter over op de koper bij de contractsluiting.

10. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de verkoper zijn uitbatingzetel, hoofdzetel of woonplaats heeft.

11. In het geval van door onze vertegenwoordiger aanvaarde bestellingen, zijn deze slechts bindend na onze schriftelijke orderbevestiging.

12. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, houden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of de afhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper.

13. Wanneer wij tengevolge van overmacht, staking, lockout, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

14. Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

15. Onze garantievoorwaarden m.b.t. gebreken in geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers. De garantie geldt zoals wettelijk bepaald enkel op de geleverde goederen dus enkel op de goederen zelf en niet op de geleverde diensten zoals werkuren. In geval van een herstelling onder garantie dienen dus enkel de werkuren vergoed te worden.

16. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningkosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

17. Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten of prestaties dient één derde betaald te worden bij de ondertekening van de bestelbon, een derde bij de aanvang van de prestatie of de dienst en één derde bij de oplevering of de voltooiing ervan, tenzij anders afgesproken.

18. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verder leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.

19. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

  1. de goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerkosten komen, tenzij anders is bepaald voor rekening van de koper.

  2. Verplaatsingsvergoedingen zullen als volgt bepaald worden.

Per km geldt een vergoeding van 0,75 €/km

Per uur reistijd zal een bijkomende vergoeding van 35 €/ reisuur aangerekend worden.

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x